Board of Directors

1) Datuk Haji Jaafar Bin Abu Bakar (Chairman)

2) Mr Chen Yiy Fon (Chief Executive Officer)

3) Datuk Wan Kassim Bin Ahmed

4) Dato’ Nik Kamaruddin Bin Ismail

5) Mr Lim Mun Kee